Tento dotazník slouží jako přihláška k zařazení do databáze dobrovolníků na sportovních akcích.

Dotazník je rozdělen do několika částí. Vyplněním dotazníku souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou zpracovány pro účely databáze dobrovolníků.

Vyplněním tohoto formuláře si budete moci vybrat konkrétní směnu nebo akci. V případě, že se rozhodnete přihlásit na další směnu nebo akci v jiný den, tak je potřeba tento formulář opětovně vyplnit, a náš systém obě Vaše přihlášení spojí do jedné evidence.

Základní informace
V rámci akcí často zajišťujeme pojištění odpovědnosti pro dobrovolníky, z tohoto důvodu je nutné vyplnit rodné číslo.
Znalosti a dovednosti
Další důležité informace
Informace o zpracování osobních údajů

Volunteers4sport.cz bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ), číslo mobilního telefonu, e-mail, za podmínek níže uvedených. Volunteers4sport.cz bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“), zákonem o zpracování osobních údajů a dalšími právními předpisy. Volunteers4sport.cz bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zřízení databáze dobrovolníků. Bez poskytnutí uvedených osobních údajů pro uvedený účel představující obsah smluvního vztahu mezi Vámi a Volunteers4sport.cz a pro oprávněné zájmy Volunteers4sport.cz není Vaše zařazení do databáze dobrovolníků možná. Volunteers4sport.cz, jakožto správce Vašich osobních údajů, je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů uvedených na Volunteers4sport.cz. Vaše osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům či spolupracovníkům Volunteers4sport.cz či zpracovatelům. Vaše osobní údaje budou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Odesláním dotazníku prohlašujete, že jste byl/a informován/a o těchto právech a povinnostech: o právu (i) kdykoliv odvolat udělený souhlas, (ii) na přístup k osobním údajům, (iii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (vi) na přenositelnost údajů, a taktéž o právu (vii) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li Volunteers4sport.cz, že existují závažné oprávněné důvody pro jejich zpracovávání, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a o právu (viii) podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na Tomáše Mirovského, e-mail: info@volunteers4sport.cz .